Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.

Echo przeszłości

Ewelina Nawara , Justyna Leśniewicz

Echo przeszłości
Dostępny
Dostępne 10+ sztuk
€8,95

Zobacz dostępne formy płatności.
:

 
Product info / Cechy produktu
Dział / Department Książki i czasopisma / Books and periodicals
Autor / Author Ewelina Nawara , Justyna Leśniewicz
Tytuł / Title Echo przeszłości
Seria (cykl) / Part of series Kings of Sin
Wydawca / Publisher Inanna
Rok wydania / Year published 2021
   
Rodzaj oprawy / Cover type Miękka ze skrzydełkami
Wymiary / Size 20.5x14.0
Liczba stron / Pages 260
Ciężar / Weight 0,2920 kg
   
ISBN 978-83-7995-412-4 (9788379954124)
EAN/UPC 9788379954124
Stan produktu / Condition nowy / new - sprzedajemy wyłącznie nowe nieużywane produkty

James to młody męż­czy­zna, któ­remu życie raz po raz rzu­cało kłody pod nogi. Gdy jego przy­ja­cio­łom wyda­wało się, że udało mu się wyjść na pro­stą, prawda ude­rzyła ich w naj­bar­dziej okrutny spo­sób.

Celia została bru­tal­nie doświad­czona przez życie. Oto­czyła się murem obron­nym, za który wpusz­cza nie­wielu. Gdy poznała Jamesa, myślała, że wie o nim wszystko, jed­nak rze­czy­wi­stość oka­zała się bar­dziej skom­pli­ko­wana.

Tych dwoje łączy wię­cej, niż mogliby przy­pusz­czać: łudząco podobna prze­szłość i teraź­niej­szość bez per­spek­tywy. Czy razem stwo­rzą przy­szłość, w któ­rej oboje się odnajdą? Poznaj­cie histo­rię dwóch zgu­bio­nych dusz, któ­rym ktoś musi pomóc się spo­tkać.

--------------------

Duet Nawara & Leśnie­wicz po raz kolejny poka­zuje w książce war­to­ści, które powinny przo­do­wać w życiu. Przy­jaźń, miłość i rodzina z domieszką muzyki King­sów to ide­alne połą­cze­nie two­rzące książkę, jaką zapa­mię­ta­cie na długo.
Mał­go­rzata Fal­kow­ska, autorka powie­ści Speł­nia­cze, Na lodzie

Nie­zwy­kle przy­jemna, pełna emo­cjo­nal­nych unie­sień powieść, która dostar­cza wielu nie­za­po­mnia­nych wra­żeń.
Ewa Pirce, autorka powie­ści Nie pozwól świa­tłu zga­snąć

Cze­ka­łam z wielką nie­cier­pli­wo­ścią na powrót, zna­nych już z powie­ści „Melo­dia serc”, grupy nie­sfor­nych przy­ja­ciół z Not­tin­gham. Świet­nie nakre­ślone postaci, dosko­nale uchwy­cony kli­mat angiel­skiego mia­sta, dużo dobrej muzyki, miło­snych roz­te­rek i humoru. Nie zawio­dłam się. Jest gorąco! Co za emo­cje i zaska­ku­jące zwroty akcji. Tak lubię! Szcze­rze pole­cam!
Agnieszka Zakrzew­ska, autorka powie­ści Znam Twoją tajem­nicę

Celia i James marzą o miło­ści, ale dopóki oby­dwoje mie­rzą się z echami prze­szło­ści, szczę­ście jest poza ich zasię­giem. Boha­te­ro­wie dru­giej powie­ści z cyklu „Kings of Sin” są jak ogień i woda, a każde ich star­cie sprawi, że krew w Waszych żyłach zacznie wrzeć, a serce zabije moc­niej. Ten muzyczny romans to praw­dziwy hit!
Maria Zdyb­ska, autorka serii Kru­cze Serce

Czy dwie doświad­czone przez los dusze uwol­nią się z kaj­dan bole­snych wspo­mnień? „Echo prze­szło­ści” to piękna i poru­sza­jąca powieść, która poka­zuje, jak ważne i cenne jest posia­da­nie obok sie­bie ludzi, któ­rzy są w sta­nie wycią­gnąć nas z głę­bin bólu, smutku i roz­cza­ro­wa­nia. Histo­ria prze­peł­niona muzyką, uczu­ciami i nadzieją na nową, lep­szą przy­szłość. Ser­decz­nie pole­cam!
Hanna Sma­rzew­ska, Nie oce­niam po okład­kach

Ewe­lina i Justyna znów to zro­biły! Stwo­rzyły nie­ba­nalną, chwy­ta­jącą za serce histo­rię dwójki mło­dych ludzi, któ­rych uczu­cia nie miały szansy w pełni roz­kwit­nąć, ści­gane powra­ca­jącą jak echo prze­szło­ścią. Przed Wami cudowna, pełna cie­pła i miło­ści opo­wieść. Prze­peł­niona emo­cjami i otu­lona fan­ta­styczną muzyką. Histo­ria Jamesa i Celii zawład­nęła moim ser­cem. Jestem pewna, że zawo­juje rów­nież Wasze. Ser­decz­nie pole­cam!
Monika Mali­szew­ska, @ma­iti­ri­_bo­oks

Ewe­lina Nawara i Justyna Leśnie­wicz ponow­nie zabrały mnie do świata peł­nego muzyki, miło­ści i zafun­do­wały kolejną pełną emo­cji przy­godę. Sądzi­li­ście, że debiut auto­rek był dobry? W takim razie jestem cie­kawa co powie­cie o, Echo prze­szło­ści”! Czy James i Celia mimo wszystko dadzą sobie szansę? Czy dwie zagu­bione dusze pomogą sobie nawza­jem się odna­leźć? O tym prze­ko­nać musi­cie się na wła­sną rękę. Ja mogę jedy­nie pole­cić Wam tę powieść.
Kata­rzyna Ewa Górka, @ka­the­ri­ne­_the­_bo­okworm

”Echo prze­szło­ści” to kolejny muzyczny duet od Ewe­liny Nawary i Justyny Leśnie­wicz, który opo­wiada o dru­gim z boha­te­rów serii Kings of Sin. Ta książka jest jesz­cze lep­sza od poprzed­niej, a myśla­łam, że to nie­moż­liwe! Wcią­ga­jąca, muzyczna, z gorą­cym, przy­stoj­nym boha­te­rem, któ­remu niczego nie bra­kuje! Gorąco pole­cam, zako­cha­cie się w tym… zna­czy się w tej książce oczy­wi­ście!
Agnieszka Nik­czyń­ska-Woj­cie­chow­ska, Książki takie jak my

Zanim się­gniesz po tę książkę, odpo­wiedz sobie na pyta­nie, czy dla miło­ści była­byś w sta­nie sta­wić czoło prze­szło­ści i zro­bić coś, o co ni­gdy byś się nie podej­rze­wała… Otwo­rzyć się na bli­skość czło­wieka, który repre­zen­tuje sobą wszystko to, przed czym ucie­kasz od lat? Dwie pora­nione dusze, Celia i James. Wcią­ga­jąca histo­ria o uczu­ciu, które rodzi się powoli, a jej boha­te­rem jest chło­pak z Kings of Sin. Miłość i muzyka… Dla mnie połą­cze­nie ide­alne!
Agnieszka Raszeja, @fe­fiorkaInne wydania:
Nośnik
Type
Oprawa
Cover
Rok wydania
Year published
Dostępność
Availability
Pokaż
Show
Inny / Other Miękka ze skrzydełkami 2024 Dostępna [pokaż]
Klienci, którzy kupili ten produkt nabyli równieżTagi produktowe