Zwroty i reklamacje / Rücksendungen (for German see below)

 Zwroty i reklamacje

Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu. 

Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

 

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest do pobrania pod następującym adresem:
http://PolskaKsiegarniaInternetowa.eu/Content/files/formularz-odstapienie-oraz-informacja_pkieu.pdf

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Adres do zwrotów:

FKWT sp. z o.o. sp. k., ul. Świętego Wawrzyńca 3B/U6, 60-539 POZNAŃ, POLSKA

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Akceptowane są przesyłki pocztowe oraz kurierskie z wyłączeniem przesyłek za pobraniem.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


2) INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE) 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady.

Mogą Państwo skorzystać z proponowanego przez nas wzoru oświadczenia, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia jest dostępny do pobrania pod następującym adresem:
http://PolskaKsiegarniaInternetowa.eu/Content/files/formularz-rekojmia-oraz-informacja_pkieu.pdf

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres

FKWT sp. z o.o. sp. k., ul. Świętego Wawrzyńca 3B/U6, 60-539 POZNAŃ, POLSKA

a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów
z nami.


 Rücksendungen und Reklamationen

Sehr geehrter Kunde, wenn Sie sich auf dieser Website befinden, bedeutet dies, dass höchstwahrscheinlich etwas mit Ihrer Bestellung schief gelaufen ist und Sie mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sind.

Aber es gibt keinen Grund, nervös zu sein! Unser Unternehmen respektiert Ihre Rechte. Nachfolgend stellen wir Ihnen Informationen zur Verfügung, die es Ihnen ermöglichen, eine Beschwerde einzureichen oder die Ware im Rahmen Ihres Widerrufs zurückzusenden.

1. INFORMATIONEN ÜBER DIE AUSÜBUNG DES RÜCKTRITTSRECHTS (RETOUREN)

Nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen haben Sie das Recht, innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen von diesem Vertrag zurückzutreten.

Die Widerrufsfrist endet nach Ablauf von 14 Tagen ab dem Tag, an dem entweder Sie oder ein von Ihnen benannter Dritte, der kein Frachtführer ist, die Sache in Besitz genommen haben.

Um von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, müssen Sie uns Ihre Entscheidung, von diesem Vertrag zurückzutreten, durch eine eindeutige Erklärung (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) mitteilen.

Sie können ein Muster-Widerrufsformular verwenden, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Das Muster-Widerrufsformular kann unter der folgenden Adresse heruntergeladen werden:

http://KsiegarniaInternetowa.de/Content/files/formularz-odstapienie-oraz-informacja_kide. pdf

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt es, wenn Sie uns vor Ablauf der Widerrufsfrist Information über die Ausübung Ihres Widerrufsrechts übermitteln.

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle von Ihnen erhaltenen Zahlungen, einschließlich der Versandkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und in jedem Fall spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Tag, an dem wir von Ihrer Entscheidung, von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, in Kenntnis gesetzt wurden. Wir erstatten Zahlungen mit den gleichen Zahlungsmethoden wie bei der ursprünglichen Transaktion, es sei denn, Sie haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart - in jedem Fall zahlen Sie keine Gebühren für diese Rückerstattung.

Adresse für den Versand der retournierten Ware:

FKWT sp. z o.o. sp. k., ul. Świętego Wawrzyńca 3B/U6, 60-539 POZNAŃ, POLEN

Wir behalten uns das Recht vor, die Rückerstattung zu verweigern, bis wir die Sache erhalten oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Sache zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Bitte senden oder übergeben Sie uns die Sache unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach dem Tag, an dem Sie uns Ihren Widerruf von diesem Vertrag mitgeteilt haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Sie haben die direkten Kosten der Rücksendung zu tragen. Akzeptiert werden Post- und Kurierdienste akzeptiert, ausgenommen davon sind Nachnahmesendungen.

Sie haften nur für eine Wertminderung von Gegenständen, die sich aus der Verwendung des Gegenstandes ergibt, die nicht zur Feststellung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und des Funktionierens des Gegenstandes erforderlich ist.

2. INFORMATIONEN ÜBER DIE ERKLÄRUNG ZUR INANSPRUCHNAHME DER GEWÄHRLEISTUNG DURCH DEN VERBRAUCHER (RETOUREN)

Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen haften wir Ihnen gegenüber nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches für Sach- und Rechtsmängel.

Sie haben das Recht, nach Feststellung des Mangels folgende Maßnahmen zu treffen:

1. eine Erklärung über die Forderung nach einer Preissenkung abgeben;

2. eine Erklärung über den Widerrufs des Vertrages abgeben, jedoch nicht, wenn der Mangel unerheblich ist;

3. verlangen, dass die Sache mangelfrei ersetzt wird;

4. Nachbesserung des Mangels verlangen.

Sie können die von uns vorgeschlagene Mustererklärung verwenden, sie ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Eine Mustererklärung steht unter folgender Adresse zum Download bereit:

http://KsiegarniaInternetowa.de/Content/files/formularz-rekojmia-oraz-informacja_kide. pdf

Wir werden auf Ihre Mitteilung oder Anfrage innerhalb von 14 Tagen antworten.

Sie sind verpflichtet, die mangelhafte Ware auf unsere Kosten an folgende Adresse zu liefern

FKWT sp. z o.o. sp. k., ul. Świętego Wawrzyńca 3B/U6, 60-539 POZNAŃ, POLEN

Sollte die Lieferung der Sache durch Sie unzumutbar schwierig sein (z. B. aufgrund der Beschaffenheit der Sache oder der Art und Weise, wie sie aufgebaut ist), sind Sie verpflichtet, uns die Sache an dem Ort, an dem sie sich befindet, zur Verfügung zu stellen.

Ersatz- oder Reparaturkosten gehen zu unseren Lasten, es sei denn, die mangelhafte Sache ist eingebaut worden. Sie sind dann verpflichtet, einen Teil der damit verbundenen Kosten zu tragen, der den Preis der Sache übersteigt. Alternativ haben Sie das Recht, uns einen Teil der Demontage- und Wiedereinbaukosten in Rechnung zu stellen, jedoch bis zur Höhe des Preises der verkauften Sache.

Wir haften für Gewährleistungsansprüche, wenn ein Sachmangel innerhalb von zwei Jahren nach Lieferung der Ware an Sie festgestellt wird und die verkaufte Sache ein Jahr nach Lieferung in Gebrauch war. Ihr Anspruch ist auf ein Jahr ab Entdeckung des Mangels beschränkt, erlischt jedoch frühestens zwei Jahre nach Lieferung der Ware an Sie und wenn die verkaufte Ware vor Ablauf eines Jahres nach Lieferung der Ware an Sie verwendet wurde. Ausgenommen hiervon ist der Fall, dass das von uns oder dem Hersteller angegebene Verfallsdatum zwei Jahre nach Lieferung des Artikels an Sie endet. Wir haften dann für alle Sachmängel der Sache, die vor Ablauf dieser Frist festgestellt wurden.

Die Haftung für Rechtsmängel ist in der Tat gleich, und die Rügefrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem Sie Kenntnis von dem Mangel erlangen haben, und die Verjährungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der endgültigen Entscheidung über eine Sache, die von einem Rechtsmangel betroffen ist.

Das Thema Garantie ist äußerst komplex und wir empfehlen Ihnen, sich mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch und den Seiten der polnischen Verbraucherschutzbehörde (UOKiK) und der Verbraucherorganisationen vertraut zu machen, die Ihre Rechte ausführlich und anschaulich beschreiben. Unser Shop handelt nach dem Grundsatz der Rechtmäßigkeit und respektiert die Rechte der Verbraucher, so dass die rechtlichen Informationen, die Sie dort finden, auch für Verträge mit uns gelten.